Call Us : +359-882-911-888

Превенция

Home  >>  Превенция

Ние се стреми да направим оценка на езиково – говорните способности на детето взависимост от възрастта и неговата социална принадлежност.
Установяваме емоционално – поведенческото развитие на детето т. е. неговата социализация.
Навременната терапия дава възможност за поставяне на една добра оснава за постъпване в училище. Препоръчителната възраст за превенция е преди навършване на 5 годишна възраст.

Ето и етапите на развитие на речта, които ще Ви ориентират за развитието на Вашето дете.

 

Етапи в развитието на езика

Трети месец след раждането се разива гукането. Бебето проявява вълнение при общуване с човек. Гукането (агу, гъъ, гуу) се появява като реакция на усмивка и говорене от страна на възрастния с бебето, като преобладават гласните звуци и съгласни като г, к, н.

По време на шести месец  здравото бебе произнася първите срички като ба или ма. Детето започва да разбира отправената към него реч – вслушва се в гласа на големия човек, правилно реагира на интонацията, разпознава познати гласове на своите близки. Реагира емоционално.

По време на девети месец се  поява бебешкия лепет, който се изразява в повтаряне на еднакви срички. При появата на непознато лице следва реакция: ма-ма, ба-ба, па-па, та-та и т. н. В речта на бебето се използват всички гласни звукове и съгласните б, п, м.

По време на единайсти месец вече използват около 4 лепетни думи, които имат значение в конкретни ситуации. (* Лепетните думи са вокализиране и повторение на срички от типа та-та-та, ба-ба-ба, ма-ма-ма и т. н., с помощта на които детето изразява своите желания и искания или просто си играе със звука на гласа си). При навършване на 1 година нормално развиващото се детенце използва вече 3 – 4 и повечелепетни думи. Детето разбира отделни думи, съотнася ги с назоваваните от тях предмети. Разбира прости инструкции, съпровождани с жестове (, „Дай ръчичка!“, „)

Етапи на развитие на детската реч от 1 до 7 години

На 1 година и 6 месеца малчуганът показва една или две части от тялото си (“Покажи нослето!“). Речниковият запас е увеличен до 9 – 20 думи.

На 1 година и 9 месеца детето трябва да показва 3 – 4 части на тялото и да използва фрази от 2 думи („Мамо, дай!“). Речниковият запас е в размер 20 – 25 думи.

На 2 години  детето има речников запас от минимум 50 думи. То показва  части на тялото  си . Детето разбира и правилно изпълнява двуетапна инструкция .

Детето правилно използва местоимения аз, ти, мен. Голяма част от изреченията се състоят от две думи. Към втората година детето вече е усвоило произношението на звуковете ф, в, т, д, н, х. Съскавите звукове (с, з, ц), шушкавите звукове (ш, ж, ч) и сонорните звукове (р, л) обикновено се пропускат или заменят.

На 3 години речниковият запас се състои от 250 – 700 думи. Детето може да съставя изречения от 5 – 6 думи. Овладяно е множественото число на съществителните имена и глаголите. Детето казва името си, както своя пол и възраст. Вече има разбиране за някои прости предлози и изпълнение на инструкции от типа „Седни на столчето и закуси!“. Използва в изречения прости предлози и съюзи. Детето разбира прочетени кратки разкази и приказки с картинна опора и без такава. Може да оцени собственото си и чуждото произношение. Интересува се и задава въпроси относно значението на думите. След втората половина на тази възраст усвоява правилния изговор на звуковете к, г, с, з, ц, дз.

На четири години започва да се формира фонематичния слух. В речта на детето вече се срещат сложни съчинени и сложни подчинени изречения (“ С мама ходихме до магазина и купихме играчка.“Правилно се  използват се все повече предлози и съюзи. Речниковият запас e между 1 500 и 2 000 думи, в това число и думи, означаващи времеви и пространствени понятия.

На 5 годишна възраст  детският речник се увеличава до 2 500 – 3 000 думи. Детето активно използва обобщаващи думи (дрехи, плодове, животни, превозни средства, мебели и т. н.). Назовава голям кръг от предмети и явления от обкръжаващия го свят. Знае наименованията на професиите. В думите вече отсъстват пропуски и замени на звукове и срички, като за изключение се считат някои трудни непознати думи.  Детето е овладяло всички звукове на родния език, включително шушкавите звукове ш, ж, ч, дж и сонорите л, р, и правилно ги използва в речта си.

В периода от 5 до 7 години речникът на детето се увеличава до 3 500 думи. В него активно се натрупват образни думи, изрази и устойчиви словосъчетания. Усвояват се граматичните правила за изменение на думите и свързването им в изречения, както и съгласуването им по род и число.  Детето може да образува качествени прилагателни (маса от дърво – дървена маса). Преразказва точно и последователно без картинна опора, като е способно и да извлече поука от разказ. Различава фините акустични разлики между близки говорни звукове (звучни – беззвучни съгласни, съскави – шушкави звукове) и умее да изговаря някои скоропоговорки. Усвоява се и изговорът на струпани съгласни в думата, както и сложната сричкова структура. Фонологичното осъзнаване вече е развито, което е предпоставка за  формиране уменията за четене и писане.